Source…

ETA made quite a few calibers that operated at 36,000 bp:

ETA 2730
ETA 2732
ETA 2732R
ETA 2734
ETA 2738
ETA 2738R
ETA 2806
ETA 2807
ETA 2812
ETA 2813
ETA 2817
ETA 2819
ETA 2826 (This caliber number has been reused as a big date version of the 2824)
ETA 2826R
ETA 2827
ETA 2827R
ETA 2832
ETA 2837
ETA 2838
ETA 2838R
ETA 2839
ETA 2839R

All have since been discontinued.